Skip to main content

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch hoofddoel van Kinderopvang Lila Lola is als volgt geformuleerd:

“Bij Lila Lola krijgt ieder kind de ruimte om zich optimaal te ontwikkelen. We streven ernaar dat kinderen zich bewust worden van hun eigenheid en van normen en waarden. Ze leren goed functioneren in hun wereld en ontwikkelen respect voor anderen en hun omgeving.”

Hieronder worden de pedagogische basisdoelen verder toegelicht:

Emotionele veiligheid:
– Een kind dat zich emotioneel veilig voelt, zal actief op ontdekking gaan en nieuwe dingen leren. Bij Lila Lola kan jouw kind rekenen op volwassenen die bescherming, acceptatie en geborgenheid bieden. Dit draagt bij aan een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen en weerbaarheid, ook op latere leeftijd.
– Structuur, stabiliteit en regelmaat zijn cruciaal voor een gevoel van veiligheid bij kinderen. Lila Lola biedt dit door middel van een vaste dagindeling, rituelen, stabiliteit in groepen, groepsindeling en duidelijke regels en grenzen.
– Rituelen zijn belangrijk bij Lila Lola, zoals bij het opruimen, eten en de verzorging van kinderen. Elk ritueel heeft een duidelijk begin en einde, vaak met een bijbehorend liedje en gebaren.

Bevorderen van persoonlijke competentie:
– Elk kind heeft unieke kenmerken, interesses en talenten. Lila Lola volgt vijf pedagogische visies om elk kind te ondersteunen in zijn individuele ontwikkeling.
– Het centrale beeld bij Lila Lola is een krachtig en competent kind. We willen kinderen leren dat ze zelf dingen kunnen doen, met aandacht voor competentie en autonomie, aansluitend bij hun verlangen om zelf dingen te ondernemen.

Bevorderen van sociaal-emotionele competentie:
– Sociale ontwikkeling bij Lila Lola richt zich op de interactie tussen het kind en zijn omgeving, terwijl de emotionele ontwikkeling gericht is op de emoties van het kind zelf.

Socialisatie van kinderen:
– Lila Lola draagt bij aan het overbrengen van waarden en normen van de samenleving. Socialisatie creëert een klimaat waarin de ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd.
– Elk gezin heeft zijn eigen normen en waarden, gebaseerd op culturele achtergronden. Normen gaan over gedrag dat maatschappelijk wordt goedgekeurd of afgekeurd, terwijl waarden aangeven wat de samenleving belangrijk vindt. Deze komen tot uiting in groepsregels en gedragsregels binnen de groep en de bredere samenleving.

Combinatie van pedagogische visies:
– Het pedagogisch hoofddoel, de pedagogische basisdoelen en het pedagogisch beleid van Lila Lola zijn gebaseerd op een combinatie van algemeen aanvaarde pedagogische visies.